Các khoản thuế tín dụng

Giảm giá liên bang

Tín dụng thuế liên bang hiện được đặt ở mức 30% và có sẵn cho đến cuối năm 2019. Tín dụng này có sẵn cho tất cả cư dân California mua hệ thống năng lượng mặt trời của họ. Đến năm 2020, tín dụng này sẽ giảm xuống còn 26% và đến năm 2021, nó sẽ là 22%. Đến năm 2022, sẽ chỉ có một khoản tín dụng thuế là 10% cho các hệ thống thương mại và không còn là tín dụng nhà ở được cung cấp nữa. Tận dụng lợi thế của khoản tín dụng thuế 30% ngay hôm nay!

Giảm giá nhà nước

Tính đến tháng 4 năm 2013, Sáng kiến năng lượng mặt trời California (CSI) đã cạn kiệt tất cả các quỹ của nó. Hiện tại, vẫn còn một khoản giảm giá của tiểu bang có hiệu lực như một phần của Chương trình Đối tác Gia đình Năng lượng Mặt trời Mới (NSHP), như là một động lực để cài đặt năng lượng mặt trời trên tất cả các ngôi nhà mới trong tiểu bang.